بررسي وضعيت اقليمي شهرستان مهاباد

 گزارش ايستگاه هواشناسي مهاباد

شهر مهاباد در قسمت جنوبي استان در عرض جغرافيايي َ46 و ْ36 شمالي و طول جغرافيايي َ43 و ْ45 شرقي قرار گرفته است و ارتفاع آن از سطح دريا 1385 متر مي‌باشد.شهر مهاباد در كنار رودخانه هاي سيمينه رود و زرينه رود كه از رودخانه هاي بزرگ استان مي باشند قرارگرفته است .

با توجه به اينكه در طول دورة آماري 1986 لغايت 1996 متوسط درجه حرارت گرمترين ماه 67/24 درجه سانتيگراد و ميانگين بارندگي سالانه326 ميليمتر و ميانگين‌ دماي متوسط سالانه 9/13درجه سانتيگراد بوده است. نوع اقليم آن نيمه خشك مي‌باشد.

ميانگين روزهاي يخبندان در طي اين دورة آماري 2/89 روز مي‌باشد و متوسط سرعت وزش باد 8/2835 متر بر ثانيه و ميزان متوسط رطوبت طي اين دورة آماري 45/54 درصد مي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 


  
 

 

 

 

 

 

خصوصيات جغرافيايي و اقليمي

 • حدود جغرافيايي
  شهرستان مهاباد در منطقه جنوبي استان آذربايجانغربي و درياچه اروميه واقع شده است. اين شهرستان از طرف شمال به درياچه اروميه و شهرستان مياندوآب ، از مشرق به شهرستان بوکان ، از جنوب به شهرستانهاي سقز و سردشت و از طرف مغرب به شهرستانهاي پيرانشهر و نقده محدود است. مساحت آن 2592 کيلومتر مربع كه 6/9 درصد از مساحت استان را دارا مي باشد.
 • مختصات جغرافيايي
  شهرستان مهاباد بين 45 درجه و 43 دقيقه طول شرقي و36درجه و 58 دقيقه تا 36 درجه و 32دقيقه عرض شمالي واقع شده است.
 • ارتفاع از سطح دريا
  ارتفاع شهر مهاباد از سطح درياي آزاد 1385متر است. برمبناي اطلاعات نقاط مختلف شهرستان مهاباد بين 1283 (روستاي قزل قوبي) تا 2800 متر در تغييراست بطور کلي نقاط حاصلخيز و زارعي شهرستان در ارتفاع 1200تا1500متر واقع است.
 • توپولوژي و ژئوگرافي و ژئومرفولوژي منطقه مهاباد
  شهرستان مهاباد منطقه اي کوهستاني است که بيش از نيمي از سطح آن را کوهستانهاي رفيع تشکيل مي دهند. دشت مهاباد که حاصلخيزترين منطقه شهرستان است ، مانند مثلثي است که قاعده آن از شمال غربي تا شمال شرقي کشيده شده و ارتفاع اين مثلث درجنوبي ترين نقطه در مسير رودخانه مهاباد تا روستاي خانگه ادامه مي يابد. علاوه بردشت مهاباد منطقه اي نيز در جنوب شرقي شهرستان به دليل وجود انشعاباتي از رودخانه هاي دائمي شهرستان جزو دشتهاي حاصلخيز وکشاورزي به حساب مي آيد.
 • اوضاع اقليمي
  در تقسيمات اقليمي کشور ايران ، شهرستان مهاباد از نظر تقسيمات اقليمي زمستاني در منطقه خيلي سرد و درتقسيمات اقليمي تابستاني در منطقه معتدل و مرطوب قرارگرفته است. در نقاط مرتفع معدل درجه حرارت ساليانه کم و در حدود 9 درجه سانتيگراد است و با کاهش ارتفاع و در قسمت شمال منطقه معدل درجه حرارت ساليانه افزايش مي يابد و به حدود 12 درجه سانتيگراد مي رسد. مهاباد در تابستانها نسبتا گرم و زمستان ها سرد و پربرف است. ميزان بارندگي نسبت به ارتفاع هاي منطقه متفاوت است. از ارتفاعات ، رودخانه ها و چشمه سارهاي فراواني سرچشمه مي گيرند که جهت کلي آنها به سوي درياچه اروميه است. به سبب بارندگي کافي و بموقع و مناسب بودن جنس خاک دشت مهاباد و توليد محصولات کشاورزي از اهميت زيادي برخوردار است.
  • ميزان حرارت
   حداکثر حرارت در تيرماه 23/33 درجه سانتيگراد و متوسط حداقل درجه حرارت در ديماه معادل 15/7- درجه سانتيگراد است. ميزان درجه حرارت مطلق حداکثر42 درجه در تيرماه و حداقل در بهمن ماه30- درجه مي باشد. با بررسي درجه حرارت ساليانه شهر مهاباد متوسط حداکثر27/19 درجه سانتيگراد ، درجه متوسط حداقل21/4 ، حداکثر مطلق 42 درجه و حداکثر مطلق 42 درجه و حداکثر مطلق 30- درجه سانتيگراد است.
  • تعداد روزهاي يخبندان
   يخبندان شهر مهاباد به علت سرماي زياد از اواسط آبان ماه شروع و تا اوايل فروردين ماه ادامه دارد و بيشترين روزهاي يخبندان معادل 26 روز در دي ماه مي باشد ، به طورکلي  99 روز از سال يخبندان  است.
  • ميزان بارندگي
   در شهر مهاباد ميزان بارندگي در ارتفاعات بيشتر از نقاطي است که ارتفاع کمتري دارند. نقاط مرتفع منطقه مهاباد بر روي خطوط هم باران 750 ميليمتر در سال قرار دارند با کاهش ارتفاع از ميزان بارندگي کاسته مي شود و در انتهاي شمال دشت مهاباد به300 ميليمتر در سال مي رسد. در طول ده سال ميزان متوسط بارندگي ساليانه حدود350 ميليمتر مي باشد که بيشترين آن در فرودين ماه معادل 24/79 ميليمتر و کمترين ميزان بارندگي در مرداد ماه معادل 3/0 ميليمتر است. حداکثر بارندگي روزانه در ديماه معادل 38  ميليمتر مي باشد.

ويژگي‌هاي اقليمــي شهـــر مهابـــاد طــي ده ســال

ماه‌هاي ســال

معــــدل درجه حرارت هوا°C

بارندگي .m.m

رطوبت نسبي %

روزهاي يخبندان

باد غالب

روزهاي باراني

مقدار ابر در آسمان

متوسط

مطلق

متوسط روزانه

جمع ماهيانه

حداكثر بارندگي روزانه

حداكثر

حداقل

متوسط

حداكثر

حداقل

حداكثر

حداقل

آوريل

فروردين

27/16

72/3

28

6-

98/9

24/79

6

5/67

53

25/60

2

4

3

مــي

ارديبهشت

17/24

46/7

36

2

77/15

02/24

2

4/64

4/51

9/57

0

0

2

ژوئن

خرداد

13/30

29/10

40

3

19/20

05/2

1

5/53

40

75/46

0

0

0

ژوئيه

تير

23/33

14/13

42

7

25/23

5/1

0

55

5/41

25/48

0

0

0

اوت

مرداد

86/32

29/13

39

6

05/23

3/0

5/0

2/56

1/42

15/49

0

0

0

سپتامبر

شهريور

32/29

19/10

38

1

74/19

1/1

0

8/55

2/43

5/49

0

0

0

اكتبر

مهر

08/22

35/6

32

0

21/14

63/26

12

3/61

8/45

55/53

1

2

1

نوامبر

آبان

82/13

21/1

25

15-

28/7

28/28

24

7/70

3/54

5/62

10

3

3

دسامبر

آذر

55/8

84/3-

18

17-

43/2

8/29

26

2/67

4/62

8/64

23

6

4

ژانويه

دي

73/3

15/7-

16

26-

38/1-

11/51

38

6/63

5/63

55/63

26

3

5

فوريه

بهمن

82/4

86/4-

16

30-

24/0

55/59

36

5/68

3/68

4/68

23

5

3

مارس

اسفند

3/12

84/0

22

9-

53/6

44/46

36

6/71

1/60

85/65

14

4

3

جمع ســـال

27/19

21/4

42

30-

73/11

99/34

38

1/63

3/52

7/57

99

27

2

 

+ نوشته شده در شنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 10:49 توسط (....) |